CENTRUM PRO RODINU
VYŠKOV

775 303 840
cprvyskov@ado.cz

MENU

Plodnost je dar sytě 1

 

 

Certifikáty

 

 

 

V roce 2021 finančně podpořil 

 Logotyp jihomoravsky kraj RGB

maminky na web 1  klub maminek na web2 

Klub maminek

PO DOBU NOUZOVÉHO STAVU

SETKÁNÍ ON-LINE :-)

 

BIBLICKÝ KROUŽEK 

ALIAS "NÁBOŽKO"

Blickpunkt 01

Kroužek je určen nejen všem školním dětem, kterým nevyhovuje vyučování náboženství ve školách, ale i těm, které se chtějí blíže seznámit se základy katolické víry a poznat nové věřící kamarády.

 

KAŽDÉ ÚTERÝ OD 14:30 HOD.

MIMO SVÁTKY A PRÁZDNINY

VEDE MGR. JANA ZEHNALOVÁ

 

Finančně podpořil   

 

 

 KŘESŤANSKÁ ŠKOLIČKA

PRO DĚTI OD 2 DO 6 LET

KAŽDÉ ÚTERÝ OD 17:15 do 18:00 HOD.

MIMO PRÁZDNINY A SVÁTKY

web.jpg

Vážení rodiče,

nabízíme Vám systematické vedení Vašich dětí v náboženské výchově. Školičky se mohou zúčastnit děti s doprovodem, což jsou většinou rodiče nebo prarodiče, ev. starší sourozenci.

 

 

Děti si hravou formou a v souladu s učebními osnovami pro výuku malých dětí jednou týdně osvojují základy křesťanského učení a jednání.

 

Součástí programu je Biblický tvořílek - dílničky.

Předpokládá se finanční příspěvek na materiál.

 

Vede Mgr. Jana Zehnalová

 

CYKLUS VZDĚLÁVACÍCH PŘEDNÁŠEK

ZAMĚŘENÝ NA PODPORU VZTAHŮ

* manželských, partnerských, rodinných *  

VHODNÝ I PRO TY, KTEŘÍ SE STARAJÍ O SVÉ BLÍZKÉ

(pečujme o sebe, abychom mohli pečovat o druhé)

 

NEPRAVIDELNÁ SETKÁNÍ

TERMÍNY DLE AKTUÁLNÍ NABÍDKY

Posezení u kávy a čaje 9 12 20

Informace o zpracování osobních údajů

Centrum pro rodinu Vyškov, z.s., IČO: 22825355, se sídlem II. odboje 167/2, 682 01 Vyškov (dále také jen „správce"), tímto prohlašuje, že ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (toto nařízení bude dále označováno jen jako „GDPR") zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro svou činnost, a je tedy správcem osobních údajů (tj. osobou, která určuje způsoby a účely zpracování osobních údajů).

Zpracování osobních údajů

Centrum pro rodinu Vyškov, z.s.  zpracovává osobní údaje zejména v následujících oblastech:

·        agenda související se správou a chodem spolku

·        personalistická agenda

·        smluvní agenda

·        realizace aktivit , programů a akcí pro veřejnost

·        rozesílání informačních e-mailů a pozvánek

.        elektronický adresář kontaktů

Pro zpracování osobních údajů svědčí správci tituly plnění zákonné povinnosti, plnění smlouvy, oprávněného zájmu správce nebo třetí osoby nebo souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleného subjektem údajů. Při zpracování osobních údajů se správce řídí zákonem stanovenými lhůtami a lhůtami stanovenými po pečlivém zvážení ve vnitřním předpise tak, aby nedocházelo k porušování práv subjektů údajů.

V rámci zpracování osobních údajů je v některých případech nutné předat osobní údaje jiné osobě. Centrum pro rodinu Vyškov, z.s. se snaží předávání minimalizovat, v některých případech je ale nezbytné pro splnění povinností ze zákona, smlouvy nebo v rámci činnosti spolku. Ve všech případech, kdy správce předává osobní údaje jiné osobě, dbá spolek o zajištění maximální ochrany práv subjektů údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Naše společnost v souladu se svými povinnostmi podle GDPR nemá povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. V případě jakýchkoli přání nebo dotazů nás můžete kontaktovat poštou na adrese Kostelní 406/2, 682 01 Vyškov, telefonicky na čísle 732 769 404 nebo prostřednictvím e-mailu na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Práva subjektu údajů

Aby byla zajištěna možnost subjektů údajů rozhodovat v co možná nejširší míře o zpracování jejich osobních údajů, stanovuje GDPR řadu práv, která lze vůči jakémukoli správci údajů uplatnit. V případě, že se rozhodnete některé ze svých práv, obraťte na správce.

Vaším základním právem je kdykoli požadovat sdělení, zda správce zpracovává Vaše osobní údaje. Pokud je zpracováváme, máte právo požadovat jednu kopii všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme. V případě, že zjistíte, že zpracovávané údaje nejsou přesné, máte právo požadovat opravu osobních údajů. Pokud dojdete k názoru, že Vaše osobní údaje nezpracováváme po právu, můžete uplatnit právo na výmaz osobních údajů. Pokud konečně nebudete s čímkoli spokojeni nebo si budete myslet, že jsme Vaši žádost nevyřídili tak, jak jsme měli, máte právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Dovolujeme si zdůraznit, že ať jste ke správci v jakémkoli poměru, nehrozí Vám na základě uplatnění těchto práv žádné riziko a správce s Vámi v budoucnu nebude zacházet o nic hůře než před uplatněním práv. Je naším zájmem zpracovávat osobní údaje zákonně a řádně a nepoškozovat Vaše práva. Pokud máte pochybnosti, že se nám to daří, budeme rádi, když nás na to upozorníte.

 

Lenka Kadlčíková

Předsedkyně výkonného výboru

Modlitby matek logo

Co jsou MODLITBY MATEK?

Veškeré ifnormace ZDE

 

 

 

 

 

MM v centru

 

Termíny modlitebního tridua v roce 2020:

Leden     24.1. – 26.1. 

Březen    27.3. –  29.3.

Červen    26.6. –  28.6.

Září          25.9. – 27.9.

  

Ve Vyškově se modlíme v:

pátek  16:45 hod  (farní kostel Nanebevzetí Panny Marie)

sobota 17:00 hod (farní kostel Nanebevzetí Panny Marie)

neděle 16:45 hod (farní kostel Nanebevzetí Panny Marie)

 

Co je to triduum

neboli modlitební trojdenní?

Triduum je společné setkání v modlitbě za děti, které se koná 1x za tři měsíce. Modlitba každého čtvrt roku probíhá ve všech zemích po celém světě, kde jsou modlitební skupinky „MM".

První den věnujeme modlitbám pokání za vlastní hříchy, zanedbání či opomenutí. Můžeme vykonat křížovou cestu, smírnou pobožnost, nebo použít naši knížečku MM a místo odevzdávání dětí odevzdáváme svá provinění. Můžeme použít různých symbolů, např.: přinášíme kameny a tvoříme z nich kříž. Další inspirace najdete ve Zpravodaji. Stačí, když modlitbě věnujeme jednu hodinu.

Druhý den konáme zástupné pokání za hříchy světa. Stavíme se před Boha jako přímluvci. Bůh si stěžuje ústy proroka Izaiáše : ,,Hledal jsem, kdo by se přimlouval a nenašel se nikdo." Přímluvná modlitba je projev lásky.

Můžeme si připomenout velké přímluvce ze Starého Zákona:
- Abraham, jak chtěl zachránit Sodomu, a smlouval až na deset spravedlivých.
- Mojžíš : raději chtěl být sám vymazaný z knihy života, než by zahynul národ, který Bůh nazval : ,,Je to lid tvrdé šíje."
- Samuel, který se nepřestal za lidi modlit, když odvrhli jeho a tím i Hospodina...
...další proroci (Daniel, Jeremiáš, ...). Bohu se líbilo, že takto jednali. I v listech sv. Pavla nejdeme přímluvné modlitby.

Můžeme zvolit určitou oblast, za kterou se chceme modlit, aby byla mocí Boží proměněna (média, státníci, dealeři drog, ...)
Při úkonu odevzdání přinášíme lidi, kteří jsou původci a nositelé zla. Prosíme za jejich uzdravení, obrácení k Bohu a žehnáme jim. Dovoláváme se Božího milosrdenství - můžeme se pomodlit na závěr korunku k Božímu milosrdenství.

Třetí den  je dnem chval a díků za požehnání a veškerá dobra, kterými Bůh obdaroval naše rodiny až do této chvíle. Vzdejme mu chválu a dík i za lidi, kteří na to nepamatují. Pokud použijeme brožurku MM, rozšíříme modlitbu chval, vybereme vhodný žalm a při odevzdání můžeme napsat na kolečka to, zač jsme nejvíc vděčni.

Nenechejme se odradit ani když mnoho lidí naše pozvání nepříjme. Pán řekl : ,,Neboj se, malé stadce." a světec východní církve sv. Serafim řekl :,,Staň se svatým a mnoho lidí při tobě najde spásu."

 

Logotyp jihomoravsky kraj RGB 

 

 

   Vyškov malé     MĚSTO VYŠKOV

    

Podkategorie

Kontakt

Centrum pro rodinu Vyškov

Adresa: II. odboje 167/2, 682 01 Vyškov

Telefon: +420 775 303 840

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jsme na facebooku

Rodinný svaz ČR

rodinny svaz

Rodinný život

Vyškovská farnost

Znak Vyškov

Doporučujeme

2022 © Copyright | Všechna práva vyhrazena | Tvorba: GLIPS | Login | Administrace | cprvyskov@ado.cz